Organizator: Grupa MTP

Regulamin konkursu

Podziel się

Regulamin konkursu o Złoty Medal Wybór Konsumentów

1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki konkursu – (zwanego dalej „Plebiscytem”) ZŁOTY MEDAL WYBÓR KONSUMENTÓW 2020.
 2. Organizatorem Plebiscytu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych płatników podatków od towaru i usług – NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN (zwane dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator powołuje Komisję konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Plebiscytu jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.
 4. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Głosującym”) i firma, której produkty biorą udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do Plebiscytu wyrażają jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu, jak również zobowiązują się do jego przestrzegania.

2 Cel i przebieg Plebiscytu

 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów głosowań (głosy oddają Głosujący) w ramach targów objętych konkursem o Złoty Medal Grupy MTP.
 2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Plebiscycie przez Uczestników jest wcześniejsza pozytywna weryfikacja produktu Uczestnika przez Sąd Konkursowy Złotego Medalu i uzyskanie ten przez produkt tytułu Złoty Medal Grupy MTP określonej kategorii targów – zasady organizacji konkursu o Złoty Medal są opisane w odrębnym Regulaminie dostępnym na stronie www.zlotymedal.com.
 3. Warunkiem koniecznym do uruchomienia głosowania jest przyznanie przez Sąd Konkursowy co najmniej dwóch Złotych Medali w danej kategorii. Organizator ma prawo podjąć decyzję i nie uruchamianiu Plebiscytu z powodu przyznania jednego medalu, lub przyznania dwóch i więcej medali dla jednej firmy, przy braku zgłoszeń innych wystawców w danej kategorii. W indywidualnych przypadkach, gdzie zachodzi komplementarnośc kategorii, głosowania na produkty nagrodzone Złotym Medalem na dwóch konkursach w ramach jednego bloku imprez mogą być łączone.
 4. Plebiscyt rozpoczyna się z chwilą utworzenia, na stronie internetowej www.zlotymedal.com, ankiety dla danych targów. Termin jest ruchomy i uzależniony od spływu informacji promocyjnych o produkcie od Uczestników. Głosujący oddają swoje głosy poprzez ankietę.
 5. Plebiscyt kończy się na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia danych targów. Data zakończenia nie może przypadać na dzień ustawowo wolny od pracy (w takim wypadku na dzień zakończenia głosowania wybierany jest ostatni dzień roboczy przed dniem ustawowo wolnym od pracy). Głosowanie kończy się o godzinie 23.59.
 6. Tytuł Złoty Medal Wybór Konsumentów 2020 otrzymują produkty, które zdobędą największą liczbę głosów w poszczególnych Plebiscytach.
 7. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.
 8. Wynik poszczególnych Plebiscytów jest ogłaszany na stronie internetowej www.zlotymedal.com po weryfikacji wyników głosowania przez Komisję konkursową oraz po ogłoszeniu zwycięzcy podczas uroczystości wręczenia nagród.
 9. Uczestnik, którego produkt zdobędzie największą liczbę głosów otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem Złoty Medal Wybór Konsumentów 2020, otrzymuje logotyp Złoty Medal Wybór Konsumentów oraz list gratulacyjny z podpisem Prezesa Zarządu Grupy MTP.
 10. Rozdanie nagród – statuetek Złoty Medal Wybór Konsumentów nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród, w miejscu i czasie określonych decyzją Organizatora.

3 Zasady głosowania w Plebiscycie

1. Głosujący to osoby, które:

 • oddadzą ważny głos poprzez głosowanie internetowe na stronie  www.zlotymedal.com
 • są osobami pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • prawidłowo przepiszą we wskazane pole kod z obrazka widocznego na stronie (wersja głosowania na stronie internetowej www.zlotymedal.com)

2. Głosujący może oddać swój głos w Plebiscycie tylko raz dziennie.

3. Jeśli Głosujący lub Uczestnik będzie stosował nieuczciwe praktyki, które  obejmują m.in. działania opisane w § 3, pkt. 3, a w szczególności głosowanie wielokrotne poprzez wymuszanie odnowy adresu IP u swojego dostawcy Internetu (ISP), wykorzystywanie sieci anonimowej TOR, wykorzystywanie serwerów pośredniczących (proxy), wykorzystywanie grup komputerów (tzw. botnetów), wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania kodów captcha (OCR) oraz wszelkie inne metody nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania, Organizator pozostawia sobie prawo do usunięcia nieregulaminowych głosów, wstrzymania, weryfikacji i/lub unieważnienia Plebiscytu.

4. W przypadku wstrzymania Plebiscytu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego zakończenia.

Załączniki