en
pl

Regulamin konkursu o  Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2019

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki konkursu – (zwanego dalej „Plebiscytem”) ZŁOTY MEDAL - WYBÓR KONSUMENTÓW 2019. Regulamin dostępny jest na stronie www.zlotymedal.mtp.pl

2. Organizatorem Plebiscytu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych płatników podatków od towaru i usług – NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN (zwane dalej „Organizatorem”).

3. Organizator powołuje Komisję konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Plebiscytu jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

4. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Głosującym”) i firma, której produkty biorą udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do Plebiscytu wyrażają jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu, jak również zobowiązują się do jego przestrzegania.

5. Wykaz targów, na których MTP przewidują możliwość organizacji Plebiscytu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2 Cel i przebieg Plebiscytu

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów głosowań (głosy oddają Głosujący) w ramach targów objętych konkursem o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Plebiscycie przez Uczestników jest wcześniejsza pozytywna weryfikacja produktu Uczestnika przez Sąd Konkursowy Złotego Medalu i uzyskanie ten przez produkt tytułu Złoty Medal MTP określonej kategorii targów – zasady organizacji konkursu o Złoty Medal są opisane w odrębnym Regulaminie dostępnym na stronie www.zlotymedal.mtp.pl.

3. Warunkiem koniecznym do uruchomienia głosowania jest przyznanie przez Sąd Konkursowy co najmniej dwóch Złotych Medali w danej kategorii. Organizator ma prawo podjąć decyzję i nie uruchamianiu Plebiscytu z powodu przyznania jednego medalu, lub przyznania dwóch i więcej medali dla jednej firmy, przy braku zgłoszeń innych wystawców w danej kategorii. W indywidualnych przypadkach, gdzie zachodzi komplementarnośc kategorii, głosowania na produkty nagrodzone Złotym Medalem na dwóch konkursach w ramach jednego bloku imprez mogą być łączone.

4. Plebiscyt rozpoczyna się z chwilą utworzenia, na stronie internetowej www.zlotymedal.mtp.pl, ankiety dla danych targów. Termin jest ruchomy i uzależniony od spływu informacji promocyjnych o produkcie od Uczestników. Głosujący oddają swoje głosy poprzez ankietę.

5. Plebiscyt kończy się po upływie miesiąca od daty zakończenia targów, dla których uruchomiono głosowanie. Data zakończenia nie może przypadać na dzień ustawowo wolny od pracy (w takim wypadku na dzień zakończenia głosowania wybierany jest pierwszy dzień roboczy po upływie miesiąca od ostatniego dnia targów). Głosowanie kończy się o godzinie 23.59.

6. Tytuł „Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2019” otrzymują produkty, które zdobędą największą liczbę głosów w poszczególnych Plebiscytach.

7. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.

8. Wynik poszczególnych Plebiscytów jest ogłaszany na stronie internetowej www.zlotymedal.mtp.pl po weryfikacji wyników głosowania przez Komisję konkursową.

9. Uczestnik, którego produkt zdobędzie największą liczbę głosów otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2019, logotyp Złoty Medal – Wybór Konsumentów oraz list gratulacyjny z podpisem Prezesa Zarządu MTP.

10. Rozdanie nagród – statuetek Złoty Medal – Wybór Konsumentów nastąpi podczas Gali Nagród, która odbędzie się w I kwartale 2020 roku w miejscu i czasie określonych decyzją Organizatora.

§ 3 Zasady głosowania w Plebiscycie

1. Głosujący to osoby, które:

a. oddadzą ważny głos poprzez głosowanie internetowe na stronie www.zlotymedal.mtp.pl lub na jednej z trzech specjalnie utworzonych na terenie MTP przestrzeni – tzw. Stref Mistrzów (stoisko z ekranami dotykowymi, poprzez które również można oddawać głosy)

b. są osobami pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c. prawidłowo przepiszą we wskazane pole kod z obrazka widocznego

na stronie (wersja głosowania na stronie internetowej www.zlotymedal.mtp.pl)

2. Głosujący może oddać swój głos w Plebiscycie tylko raz dziennie.

3. Głosy oddawane seryjnie na Strefach Mistrzów (w niewielkich odstępach czasu przez jedną osobę), lub wielokrotne głosy z jednego adresu IP oddawane w tym samym dniu są usuwane z systemu komputerowego weryfikującego głosy i nie są brane pod uwagę podczas wyliczania ostatecznych wyników głosowania.

4. Jeśli Głosujący lub Uczestnik będzie stosował nieuczciwe praktyki, które obejmują m.in. działania opisane w § 3, pkt. 3, a w szczególności głosowanie wielokrotne poprzez wymuszanie odnowy adresu IP u swojego dostawcy Internetu (ISP), wykorzystywanie sieci anonimowej TOR, wykorzystywanie serwerów pośredniczących (proxy), wykorzystywanie grup komputerów (tzw. botnetów), wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania kodów captcha (OCR) oraz wszelkie inne metody nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania, Organizator pozostawia sobie prawo do usunięcia nieregulaminowych głosów, wstrzymania, weryfikacji i/lub unieważnienia Plebiscytu.

5. W przypadku wstrzymania Plebiscytu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego zakończenia.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,

c. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

d. nie przekazanie nagród, spowodowane przekazaniem przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych (telefon, adres e-mail).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiana Regulaminu może również dotyczyć przedłużenia Plebiscytu w przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w § 3, pkt. 4

3. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Komisję konkursową, w  formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.